PÕHIMÄÄRUS

EESTI KEELE KUI TEISE KEELE ÕPETAJATE LIIDU PIIRKONDLIKU KESKUSE PÕHIMÄÄRUS

I. ÜLDSÄTTED

 1. Eesti keele kui teise keele õpetajate liidu piirkondlik keskus (edaspidi keskus) on Eesti keele kui teise keele õpetajate liidu (edaspidi ETKÕL) poolt hallatav asutus
 2. Keskusel on oma eelarve, mis on EKTÕL eelarve osa; ta kasutab ETKÕL pangaarvet ja ETKÕL juhi poolt väljastatud tšekiraamatuid
 3. Oma ülesannete täitmisel esindab keskus Eesti Keele Kui Teise Keele Õpetajate Liitu.
 4. Kulud kaetakse sihtotstarbelistest rahadest, tasulistest teenustest ja sponsorlusest

Asukoht (siin märgitakse ära vaid linn ja Eesti Vabariik

II. KESKUSE TEGEVUSVALDKOND JA ÜLESANDED

 1. Keskuse põhiülesanneteks on piirkondliku täiendkoolituse korraldamine eesti keele kui teise keele õpetajatele, erialase informatsiooni jagamine ja vahendamine, õpetajate nõustamine metoodikaalstes küsimustes
 1. Keskuse tegevusvaldkonnad
 1.  
  • Informatsiooni kogumine täiendkoolitusvajaduse kohta
  • Täiendkoolituse korraldamine, vastava selgitustöö ja reklaami tegemine
  • Informatsiooni jagamine koolitusvõimalustest teistes keskustes
  • Keskuses leiduvate metoodiliste materjalide laenutamine, vajadusel paljundamine
  • Koostöö organiseerimine piirkonnas töötavate kõrgkoolide vastavate osakondadega
  • Muud EKTKÕL põhikirjast lähtuvad tegevused

III. KESKUSE JUHTIMINE

 1. Keskuse juhataja määrab Eesti Keele Kui Teise Keele Õpetajate Liidu eestseisus
 2. Keskuse juhataja:
 1.  
  • korraldab keskuse tegevust ja vastutab keskuse töö kvaliteedi, tööde õigeaegse teostamise ja keskuse tegevusteks sõlmitud töölepingute täitmise eest;
  • koostab keskuse eelearve (mis on EKTKÕL eelarve osa) ja esitab selle kinnitamiseks EKTKÕL eestseisusele;
  • kooskõlastab EKTKÕL tegevjuhiga keskuse tasuliste teenuste hinnad;
  • teeb ettepanekud töölepingute sõlmimiseks EKTKÕL tegevjuhile;
  • on aruandekohustuslik Eesti keele kui teise keele õpetajate liidu tegevjuhi ees;
  • tagab tööseadustiku ja töödistsipliini täitmise keskuses

IV. KESKUSE ÕIGUSED

 1. Keskusel on õigus:
 1.  
  • kasutada keskusele määratud sihtotstarbelisi vahendeid EKTKÕL poolt teostatavate projektide elluviimiseks vastavalt EKTKÕL eelarvele;
  • kasutada omateenitud vahendeid peale EKTKÕLle üldkulude maksmist oma tegevuslike eesmärkide saavutamiseks;
  • esindada EKTKÕL i oma pädevuse piires;

V. FINANTSEERIMINE; VARA JA ARUANDLUS

 1. Keskuse eelarve on ETKÕL eelarve osa. Keskuse raamatupidamist korraldab ETKÕL
 2. Keskuse vara moodustub järgmiselt:
 1.  
  • keskusele kinnitatud EKTKÕL vara
  • keskusele sihtotstarbeliselt annetatud või kinnitatud vara
  • keskuse tegevuse kaudu soetatud vara
 1. Keskuse rahalised vahendid moodustuvad
  • sihtfinantseerimisest;
  • keskuse tegevusest laekunud tuludest;
  • annetustest, sponsorlusest
 1. Keskus teostab põhimäärusega kinnitatud tegevusi ja tasulisi teenuseid, millest laekuvat raha kasutatakse peale EKTKÕL üldkulude tasumist (viimaste suuruse kinnitab ETKÕL eestseisus) keskuse tegevuslike eesmärkide saavutamiseks.

VI. LÕPPSÄTTED

 1. Keskuse reoraganiseerimine ja likvideerimine toimub EKTKÕL eestseisuse ettepanekul üldkoosoleku otsuse alusel.

Põhimäärus on kinnitatud EKTKÕL eestseisuse koosoleku otsusega 2002.a

Copyright © MTÜ Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit 2018