revisjonikomisjoni aastaaruanne

EKTKÕL REVISJONIKOMISJONI AASTAARUANNE

Majandusaasta 01.01.2005-31.12.2005

Revisjonikomisjoni kuuluvad Asta Martõnjak, Olesja Ojamäe ja Anne Luts. Revisjoni viisid läbi Anne Luts ja Olesja Ojamäe.

Seoses muudatustega EKTKÕLi juhatuses (üldkoosoleku protokoll 18.detsember 2004) andis vastutav sekretär Vilja Saluveer 4.veebruaril 2005.a. juhatuse esimees Ene Petersonile üle üleandmise-vastuvõtmise akti alusel EKTKÕL asjaajamisdokumendid, sularaha 924.70 krooni, internetipanga kaardi ja pitsati.

29.01.2005 seisuga oli 6583.12 krooni kontol nr 1022220024390016 ja 181.27 krooni kontol nr 10220027606011. Vilja Saluveer ei teostanud alates 1. jaanuarist 2005.aastal EKTKÕLi nimel rahalisi tehinguid. Ajavahemikus 1. jaanuar 2005 kuni 29.jaanuar 2005 laekus liidu arvele uute liikmete sisseastumis-ja liikmemaksud ning talvekooli osalemistasud 1110.31 krooni.

EKTKÕL 2002-2005.a. raamatupidamise originaaldokumendid (sh kuludokumendid) asuvad OÜ Tormilinnu Raamatupidamisteenused valduses aadressil Aardla 23 Tartus. Raamatupidamisteenuste osutamise uus leping nr 011RTL/04-2005 sõlmiti 01.04.2005. Koopiad originaaldokumentidest asuvad EKTKÕLi keskuses aadressil Järveküla tee 75, Kohtla-Järve 30322.

Seoses liidu asukoha muutusega(endisest asukohast Tartus uude asukohta Kohtla-Järvel) kanti 29.03.2005 MTÜ Eesti Keele Kui Teise Keele Õpetajate Liit Lääne-Viru Maakohtu registrisse ja tehti vastav muudatus ka põhikirja. (Uus ühingu asukoht on Eesti Vabariik, Kohtla-Järve). 31.10.2005 tehti registrisse kanne ühingu aadressi muudatuse kohta samas halduspiirkonnas (endine aadress: Järveküla tee 35, Kohtla-Järve 30328; uus aadress: Järveküla tee 75, Kohtla-Järve 30322).

Raamatupidamisbilanss seisuga 31.12.2005 on tasakaalus: nii aktiva (käibevara + põhivara) kui passiva on 2005.aasta lõpu seisuga 9606.17.

TULUD

Koolitused

14 650 EEK

Liikmemaksud

27 250 EEK

Toetused (projektleping Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutusega; HPPL 05 194, 29.04.2005

35 000 EEK

Kokku:76 900 EEK

 KULUD

Teenused (raamatupidamine, transport, serveri rent, kodulehekülje uuendamine, pangateenused, juriidilised kulud

20 908.99

Tegevuskulud (koolitused, paljunduskulud, postikulud, keskuste raamatukogudele õppevara, kantseleitarvete muretsemine, bürootarbed, komandeeringud)

53 237.45

Muud kulud (toitlustamine)

763.60

Kokku: 74 910. 04

Põhitegevuse tulem: 1989.96

Aruandeaasta tulem: 1989.96

2005.a. kasumiaruande järgi on liit plussis 1989.96 krooniga. Samas jäi liikmemaksuvõlglastelt laekumata 4075 krooni.

Komisjon ei tuvastanud raamatupidamises möödalaskmisi. Kassadokumendid on vormistatud nõuetekohaselt. Kõik teostatud tehingud – nii laekumised kui ka väljamaksed – on kinnitatud dokumentidega. Raamatupidamisele esitatud kuluaruanded on dokumentaalselt tõestatud ja esitatud raamatupidajale iga kuu õigeaegselt. Dokumendid on vormistatud vastavuses raamatupidamise hea tava kohaselt ja lähtudes Raamatupidamise seadusest ( vastu võetud 20. novembril 2002, uus redaktsioon 01.01.2005).

Revisjonikomisjoni liikmed:

Anne Luts ja Olesja Ojamäe

23. 01.2005

Copyright © MTÜ Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit 2018