majandusaasta aruanne

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Kapitali muutuste aruanne

Omakapital aruandeperioodi algul (01.01.2005): 6791.50

Omakapital aruande perioodi lõpul (31.12.2005): 5531.17

Liikmetelt laekumata arved: 4075.00

(st laekumata jäi liikmemaks 20 liikmelt; nad arvati liidust välja liikmemaksuvõla tasumata jätmise pärast; 1 liige arvati välja, aga pärast liikmemaksu võla tasumist taastati tema liikme- staatus).

Raamatupidamisbilanss seisuga 31.12.2005 on tasakaalus: nii aktiva (käibevara + põhivara) kui passiva on 2005.aasta lõpu seisuga 9606.17.

Tulude ja kulude aruanne

2005.a. kulusid ja tulusid on võrreldud 2003.a ja 2004.a. tulude ja kuludega:

Tulud

31.12.2003

31.12.2004

31.12. 2005

8.dets 2001- 31.12.2005 on väljastatud kokku 135 liikmepiletit,

31.12. 2005 seisuga on liikmete arv 115

Koolitused

31 510

6596

14 650

Sihtfinantseerimine

255 400

12 461

----------

Liikmemaksud

5050

3800

27 250

Toetused

35 000

-------

35 000

Muud tulud

411

45

---------

Tulud kokku:    327 371 22 901 76 900

Kulud

31.12.2003

31.12.2004

31.12.2005

Sihtfinantseerimis-

projekti kulud

255 400

12 461

----------

Teenused

309

------------

20 908.99

Muud tegevuskulud

46735

15 741

53 237.45

Palk

3590

-------------

-----------

Sotsiaalmaks

1203

------------

-----------

Muud kulud

10381

1882

763.60

Kulud kokku:317 618 3008474 910. 04

Põhitegevuse tulem

9753

-7183

1989.96

Aruandeaasta tulem:

9753

-7183

1989.96

Selgitus majandusaasta aruande juurde 35 000 EEK toetuse kohta

29. aprillil 2005 sõlmiti projektileping MTÜ EKTKÕLi ja Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutuse vahel toetuse saamiseks.

„ Piirkondlike keskuste ja Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu arendustegevus” leping sõlmiti toetuse kasutamiseks riikliku programmi „Integratsioon Eesti ühiskonnas 2000-2007” missioonist I.1.d lähtudes - Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu kui erialast tuge pakkuva institutsiooni ja selle piirkondlike keskuste arendamine ja toimimise kindlustamine.

Lepingu eesmärk oli praktilise eesti keele harjutusvara töölehtede koondamine CD-kettale ja väljaandmine eesti keeles tiraažiga 200 tükki; kodulehekülje uuendamine ja täiendamine; piirkondlike keskustele eesti keele õppeks vajaliku õppevara ja materjalide soetamine, et tagada õpetajatele võimalus erialaste materjalidega tutvumiseks ja nende kasutamiseks.

Piirkondlike keskuste ja EKTKÕL arendustegevus

Kulud

Planeeritud eelarve

Eelarve täitmine

1. Õppematerjalide vormistamine CD-l „Lugeda on lahe”

Eelarve

(kr)

Omafinant-seerimine

Toetuse

arvelt

Omafinant-

seerimine

Toetuse

arvelt

Kulud kokku

2,900

2,900

3649

2,900

6 549

2. Kodulehekülje uuendamine           2.1.-2.3. Disainivariantide väljatöötamine,graafika, Sisuhalduse loomine,lisamoodulid 2.4. Koolitus

15200

200

15 000

200

15407.70

15607.70

3. Õppematerjalide soetamine keskustele

22 900

800

22100

2693.19

21692.30

24385.49

Toetuse kulud kokku

41000

1000

40 000

6542.19

40 000

46542.19

Koostanud                                                                                                                             Ene Peterson                                                                                                                  EKTKÕLi juhatuse esimees

Copyright © MTÜ Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit 2018