õppematerjalide autorid

ÕPPEMATERJALIDE AUTORID

REET MERILAINE

Pärnu Vene Gümnaasiumi eesti keele õpetaja. 2005.aastal lõpetas TÜ Avatud Ülikooli eesti keel võõrkeelena eriala. Töölehed pärinevad tema diplomitööst, mille teemaks oli „Loovlugemisoskuse arendamine vene õppekeelega kooli 5. klassi eesti keele õppes“.

ELNA JUUSE

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse eesti keele õpetaja. 2002. aastal lõpetas TÜ Narva Kolledži eesti keel teise keelena eriala. Oma lõputöös koostas autor hulgaliselt ülesandeid erinevate tekstide juurde, mis oma temaatikalt sobivad mitmetele kutsekoolides õpetatavatele erialadele. Ka õpetajad, kes ei tööta kutsekoolis, võivad Elna töölehtede hulgast mõndagi huvitavat leida!

IRINA KOZEMJATSENKO

Lõpetas 2003. aastal TÜ eesti keel võõrkeelena erialal, lisaks läbis õpetajakoolituse. Tema bakalaureusetöö teemaks oli „ Eesti lastekirjandus kui abivahend eesti keele tunnis vene põhikoolis“, pedagoogilise lõputöö teema aga „ H. Gardneri multiintellegentsi teooria rakendamine eesti keele õpetamisel vene kutsekoolis“. Viimase praktiline osa sisaldab õppematerjale koka, infotehnoloogi ja ehitaja erialale. Töötab Sillamäe Kutsekoolis.

KAIRE VIIL

Töötab kutsehariduses 1998. aastast, mil lõpetas Virumaa Kõrgkooli. Käesoleval ajal omandab TÜ Narva kolledzis magistrikraadi humanitaarainete õpetaja erialal. Esitatud õppematerjal pärineb tema metoodikatsükli portfooliost.

VERONIKA GRÜMBAUM

Töötab Maardu Gümnaasiumis alates aastast 1994, õpetab põhikooli- ja gümnaasiumiklassides eesti keelt ja alates sellest õppeaastast ka eesti kirjandust gümnaasiumis. Lõpetas Tallinna Pedagoogikaülikooli 1990.aastal erialal „Eesti keel ja kirjandus vene õppekeelega koolis“. Töölehed valmisid vajadusest kontrollida õpilaste teadmisi, kasutades selleks teste, et lihvida oskusi ja kujundada vilumusi algtasemeeksami sooritamiseks.

JELENA VIDINJOVA

Töötab Maardu Gümnaasiumis, õpetab nii tavaklassides kui ka keelekümblusklassides. Lõpetas S.-Peterburi Pedagoogikaülikooli klassiõpetaja erialal ning TPÜ Avatud ülikooli erialal „Eesti keel võõrkeelena“ , on läbinud keelekümblusmetoodika 2,5 -aastase koolituse, praegu õpib TÜ Narva Kolledžis loodusõpetust ja geograafiat. Töölehed valmisid vajadusest kontrollida õpilaste teadmisi, kasutades selleks teste, et lihvida oskusi ja kujundada vilumusi algtasemeeksami sooritamiseks.

Copyright © MTÜ Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit 2018