28.01.2006 aastakoosolek

 28. jaanuaril 2006 toimus korraline aastakoosolek liidu uues asukohas – Kohtla-Järvel. Koosolekul osales 52 liiget ja 2 liidu liikme esindajat. Tervituseks said sõna TTÜ Virumaa Kolledži õppedirektor Reet Pärss ja TEA Kirjastuse juhatuse esimees Silva Tomingas (asutajaliige). Avasõnavõtuga esines Haridus-ja Teadusministeeriumi keeleosakonna juhataja kt Jaak Viller.
Pärast avasõnavõttu asuti päevakorras olevate küsimuste arutelu juurde. Koosoleku juhatajaks valiti Ene Peterson, protokollijaks Ulvi Vilumets ja häältelugemiskomisjoni liikmeteks Katrin Golovanova, Liivi Kask ja Uuve Ensling.

Päevakorras olnud küsimused ja vastuvõetud otsused:

1. Majandusaasta aruanne (E. Peterson) Vt siin

Otsustati:

1.1. Kinnitada majandusaasta aruanne.

2. 2005. aasta tegevusaruanne (E. Peterson) Vt siin

Otsustati:

2.1. Võtta 2005.aasta tegevusaruanne teadmiseks.

3. Revisjonikomisjoni aruanne (O.Ojamäe) Vt siin

Otsustati:

3.1. Kinnitada revisjonikomisjoni aruanne.

4. Uue revisjonikomisjoni valimine.

Otsustati:

4.1. Kutsuda Asta Martõnjak tagasi revisjonikomisjonist.

4.2. Kinnitada revisjonikomisjoni liikmeks Christi Sepp.

5. Liikmemaksu kinnitamine.

Otsustati:

5. 1. Kinnitada liikmemaksuks 150 krooni alates 1. jaanuarist 2006.

5.2. Mitte nõuda tagasiulatuvalt vana ja uue liikmemaksu vahe (50 krooni) tasumist nendelt liikmetelt, kes on tasunud 2006.a. liikmemaksu enne 28. jaanuari 2006.

5.3. Kinnitada liikmemaksu tasumise tähtajaks 15. mai.

6. Uute liikmete vastuvõtt.

Otsustati:

6.1. Võtta EKTKÕLi liikmeks Kristi Bendi ja väljastada talle liikmepilet nr 136.

6.2. Võtta EKTKÕLi liikmeks Olga Bertram ja väljastada talle liikmepilet nr 137.

6.3. Võtta EKTKÕLi liikmeks Julia Zahharova ja väljastada talle liikmepilet nr 138.

6.4. Võtta EKTKÕLi liikmeks Olga Orlenko ja väljastada talle liikmepilet nr 139.

Peale aastakoosoleku korraliste küsimuste arutelu toimus CD „Lugeda on lahe” presentatsioon. Ene Peterson andis ülevaate CD valmimise eelloost ja tutvustas CDl leiduvaid materjale.

„Lugeda on lahe” on lugemisülesannetega tekstikogumik, mis valmis 2003.a. kursuse „Õppematerjalide koostamise alused” (koolitaja Piret Kärtner) ja projekti „Oskuslikuks lugejaks –aga kuidas?” teksti-ja lugemisõpetuse kursuse (koolitaja Ene Peterson) lõputööde põhjal.

CD väljaandmist toetas Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus.

Töötubades arutleti liidu tuleviku, tegevussuundade ja eesti keele õpetamisega seotud probleemide üle. Loe töötubadest:  Töötuba 1, Töötuba 2,  Töötuba 3, Töötuba 4.

Kokkuvõtvalt võib töötubades räägitu kohta öelda, et rohkem kurdeti õpetajaameti raskuse üle kui leiti lahendusi tõstatatud probleemidele. Töötubades toimunud arutelu näitas, et muutustega kaasaminek on aeganõudev protsess - õpetajad ei näe ennast tegijatena. Küll ei ole häid õpikuid, küll ei ole õpilased motiveeritud eesti keelt õppima; lapsevanemad on ükskõiksed ja kooli juhtkond ei tunnusta õpetajat .... Jah, ilma toetuseta on õpetajal raske täita erinevaid rolle, võtta vastu otsuseid ja viia muutusi ellu. Aga siiski? Kas mitte ei peaks nägema ka ennast ja mõtlema – mida mina saan teha? Kas pole juba aeg muutuda kritiseerijast/ seismajääjast/ paigalseisjast edasiliikujaks/ tegijaks?

2006. aastal tähistab liit juubelit- oma tegevuse viiendat aastapäeva. Seoses sellega soovin kõigile liidu liikmetele teguderohket aastat. Ootame teie poolt pakutud lahendusi töötubades tõstatatud probleemidele.

Ene Peterson
Juhatuse esimees
ene(ät)peterson.ee

  

Copyright © MTÜ Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit 2018