TIBUSID LOETAKSE KEVADEL 20.03.2010 AASTAKOOSOLEK

 

 

Kevade alguspäeval, 20.märtsil toimus Tallinna ülikooli Tallinna saalis EKTKÕLi  aastakoosolek.  Tore oli jälle kohtuda  kolleegidega Harjust ja Virust, Tartust ja Pärnust. Enne koosoleku algust sai mahti üle vaadata TEA Kirjastuse ja Eesti Ajalehed ASi raamatuletid. Teadagi on õpetajad suured raamatuhuvilised ning kui tegu on ikka õpetamiseks vajaliku raamatuga, ei hakka pedagoog üldse mõtlema, kas  direktor talle arve ikka välja maksab. Tema teeb ostu omal kulul.

 

Kui tervituskohv  joodud oli, suunduti saali avaettekannet kuulama.

 

TLÜ keelepoliitika professor Mart Rannut kõneles sedapuhku Eesti keelepoliitikast. Keelepoliitika kolm olulisemat suunda on eesti keel Eestis, eesti keele välisõpe ja võõrkeelepoliitika. Keskendudes vene õppekeelega koolide probleemidele, tõi professor Rannut välja kolm kitsaskohta. Nendeks on: liiga vähene eesti keele tundide arv kolmel esimesel aastal, eestikeelne aineõpe gümnaasiumiastmes ja eesti keele õpetamine venekeelsetes lasteaedades.

 

TEA kirjastuse juhatuse esimees, EKTKÕLi asutajaliige Silva Tomingas tutvustas oma ettekandes uusi eesti keele õpikuid ja sõnaraamatuid eelteadmisteta algajale -„Saame tuttavaks“ (vene , soome ja inglise keeles). Iga õpiku juurde kuulub 4 audio-CD-d.

 

Majandusaasta aruannet tutvustas kokkutulnuile liidu juhatuse esimees Ene Peterson. Liidu ja keskuste tegevuse organiseerimine, ajaloolis- kultuuriloolise õppereisi korraldamine, tegevused võõrkeeleõpetajate katusorganisatsiooni loomiseks ning võõrkeelte õpetajate täiendkoolituse korraldamine on väga lühidalt sõnastatuna EKTKÕLi 2009.aasta edukas tegevus, mis tegelikult kätkeb endas väga palju. Need liidu liikmed, kes osalesid piirkondlike keskuste juures täiendkoolitustel, tegid kaasa reisi Lõuna-Eestisse, sidusid end keelemapi koolitusega või on lugenud meie koduleheküljelt uudiseid, lisaks Õpetajate Lehte ning Koolielu portaali, mõistavad seda mahukat  tööd, mis tehtud sai.

 

Järgnevalt võeti pärast põgusat arutelu vastu  MTÜ EKTKÕLi uus põhikiri. Põhikirja läbivaatamise ning muudatuste tegemise tingis 1.juulist 2009 kehtima hakanud uus mittetulundusühingute seadus. Selle tööga tegeles juhatuse liige Raina Reiljan.

 

Evelin Müüripeal, meie liidu liikmete tunnustamise statuudi väljatöötaja, tutvustas seda enne tublimate tunnustamist.  Kuna iga liidu liige sai esitada oma kandidaate, kujunes tulemus järgmiseks:

 

AULIIKMED                Uuve Ensling

                                Õie Vahar

 

AASTATE TOETAJA     Haridus- ja teadusministeerium

                                 Jaak Viller      – keeleosakonna juhataja

                                 Tõnu Tender  – keeleosakonna nõunik

                                 Irene Käosaar – üldharidusosakonna juhataja

                                 Maie Soll       – üldharidusosakonna nõunik

 

AASTATE SÕBER         Silva Tomingas ja TEA kirjastus

 

AASTATE TEGIJAD     Tiina Kuurmaa

                                Ulvi Vilumets

                                Leili Sägi

 

AASTA TEGU               Võõrkeeleõpetajate Liidu asutamine

                                      

AASTA TEGIJA            Ene Peterson

                                 Evelin Müüripeal

                                 Raina Reiljan

 

PIIRKONNA TEGIJA    Diana Joassoone

 

Kõiki tunnustuse saajaid peeti meeles lilleõie, liidu logoga tassi ja raamatuga. Raamatuid kinkis ka TEA kirjastus.

 

Pärast kehakinnitust ning eriti sõbralike hindadega TEA kirjastuse raamatute omandamist oli aeg aastakoosolekut edasi pidada. Malle Rüütli, Tartu ülikooli eesti keele õpetaja, meenutas oma õpetaja-aastaid Pariisi Ida keelte ja kultuuride instituudis. Põneva esinemise lõpus toonitas Malle Rüütli mitte pelgama väljakutseid, vaid nõutava võõrkeeleoskuse puhul julgelt kandideerima välisõppesse.

 

Seejärel juhtis Ene Peterson vestlust meie liidu olevikust ja tulevikust. 2010.aastal jätkuvad tegevused liidu piirkondlikes keskustes, mille kaudu  võimaldatakse õpetajatele enesetäiendust, arendatakse koostööd nii liidus kui ka teiste aineliitude ja organisatsioonidega. Õpetajate professionaalset arengut toetab augustikuusse kavandatud õppereis - suveseminar, mis seekord keskendub Läänemaale. EKTKÕLi liikmete kõrval osalevad sellel eesti keeles aineid õpetavad õpetajad ning ka võõrkeeleõpetajad. Seminaril on kavas käsitleda ainetevahelise lõimingu küsimusi ning sellest johtuvalt koostöövõimalusi õpetajate vahel. EVÕLi liikmetena on meie õpetajatele tagatud võimalused osaleda saavutuste ja parima kogemuse tutvustamiseks koostööprogrammides ja –võrgustikes, konverentsidel ning seminaridel. Ene Peterson pani kõigile südamele olema aktiivsed ning kaasama liitu  innukaid noori õpetajaid.

 

Lasteaedade metoodilise keskuse mitmekülgsest tegevusest kõneles Lea Maibergi aruande põhjal juhatuse liige Reet Kuldmets. Kahjuks puudus mõjuvatel põhjustel juhatuse liige Elna Juuse, mistõttu jäigi kuulmata kokkuvõte, mida on kutsekoolide eesti keele õpetajad 2009.aastal korda saatnud.

 

Kuna EKTKÕLi liikmed osalevad mitmetes komisjonides ja töörühmades, peeti tarvilikuks sedagi liidu liikmetele tutvustada. Nii kõneles Diana Joassoone REKKi kutsekomisjonist ning Tartu seire- ja nõustamiskeskuse tööst, Leili Sägi aga oma ülesannetest atesteerimiskomisjoni volitatud eksperdina ning loodava koostöövõrgustike uudiskirja kirjasaatjana.

 

Aastakoosoleku lõpetuseks korraldati kõigile tublidele kohaletulnuile raamatuloterii, mis palju elevust tekitas. Loteriid toetasid EKTKÕL ja TEA kirjastus õpetajatele vajaliku ning huvipakkuva kirjandusega.

 

 

Leili Sägi,

EKTKÕLi aseesimees

Copyright © MTÜ Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit 2018